Algemene voorwaarden

Liefde voor Marokko gevestigd te Oudorp aan de Terrastraat 7 1829 XL Oudorp (NH), is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 78008689.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Liefde voor Marokko overeengekomen Pakketreizen en vormen een onlosmakelijk onderdeel daarvan.

Totstandkoming van de reisovereenkomst

 • Een reis kan schriftelijk of telefonisch geboekt worden. 
 • De overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding door de Reiziger van het aanbod van de Organisator. 
 • Door het betalen van het inschrijfgeld (aanbetaling) verklaart de deelnemer zich akkoord te gaan met de voorwaarden. 
 • Het is minderjarigen niet toegestaan om een boeking te maken. Indien een minderjarige een boeking wil maken, moet hij aantonen dat zijn ouder(s) of voogd(en) hiervoor toestemming hebben verleend.

VZR garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Liefde voor Marokko gebruik van de garantieregeling VZR Garant (www.vzr-garant.nl). U kunt dit controleren via de deelnemerspagina van de website van VZR Garant. Binnen de grenzen van de Garantieregeling (te vinden op de website van VZR Garant) is de garantie van VZR Garant van toepassing. In de Garantieregeling leest u op welk (reis)aanbod de garantie van VZR Garant exact van toepassing is en wat deze garantie inhoudt. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Liefde voor Marokko niet worden verleend, kunt u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@vzr-garant.nl of +31 (0)85 13 07 630.

VvKR

Wij zijn aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR). VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen. https://www.vvkr.nl/

De betaling van een pakketreis

Nadat u van Liefde voor Marokko een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen dient de aanbetaling binnen 14 dagen na aanmelding op de rekening te zijn bijgeschreven. Het restbedrag dient uiterlijk 6 weken voor vertrek op de aangegeven rekening van Liefde voor Marokko te zijn bijgeschreven (u ontvangt hiervoor een factuur).

Betaling van de hele reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan Liefde voor Marokko.

 • De aanbetaling dient uiterlijk binnen 14 dagen na aanmelding voor de reis plaats te vinden. De rest van het bedrag dient uiterlijk 8 weken voor aanvang betaald te zijn. Bij boekingen minder dan 8 weken voor aanvang dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Liefde voor Marokko het recht de reservering te laten vervallen.
 • Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of, bij aanmelding minder dan 60 dagen voor aanvang, van het volledige inschrijfgeld.

Annuleringskosten

 • Tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: 20% van de reissom met een minimum van 100,- p.p
 • Vanaf 55 dagen tot en met 28 dagen vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom. Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 10e dag voor vertrek: 75% van de reissom.
 • Bij annulering vanaf de 10e dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later: de volledige reissom.

Garantieregeling

Liefde voor Marokko is lid van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties. Naast de retreats die wij organiseren bieden wij ook pakketreizen aan. Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Liefde voor Marokko gebruik van VZR garant reisgarantie op al haar pakketreizen. VZR garant zal in geval van faillissement van Liefde voor Marokko ervoor zorgen, afhankelijk in welke fase van de reis u zich bevindt, dat u uw geld terug krijgt, uw reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen.

Verantwoordelijkheid

 • Liefde voor Marokko spant zich maximaal in om te zorgen voor een goed en geordend verloop van de retreats en rondreizen. Een verdere garantie wordt niet verleend.
 • Deelname aan de retreats en rondreizen is geheel op eigen risico. Liefde voor Marokko is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen. 
 • Gelet op het voorgaande adviseren wij deelnemers van de retreats en  rondreizen om zelf zorg te dragen voor een aansprakelijkheids-, annulerings-, reis- en ongevallenverzekering. Daarnaast adviseren wij u om na te gaan of uw ziektekostenverzekering voldoende dekking biedt.
 • In het geval dat Liefde voor Marokko terecht aansprakelijk wordt gehouden voor door de reiziger geleden schade voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal éénmaal de reissom.
 • De mogelijk te vorderen schadevergoeding bij alle vormen van opgelopen lichamelijk letsel, anders dan door de reisverzekering die de reiziger heeft afgesloten gedekt, bedraagt maximaal éénmaal de reissom.
 • Liefde voor Marokko draagt geen enkele verantwoordelijkheid indien de deelnemer de reis geheel, of gedeeltelijk niet kan maken bij gebrek aan of onvolledigheid van de juiste documenten. In dat geval kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van de reissom.
 • Liefde voor Marokko is in geen geval aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.
 • De reiziger wordt geacht zelf zorg te dragen voor een vliegticket naar bestemming. Liefde voor Marokko adviseert de reiziger een annuleringsverzekering af te sluiten. Ook adviseert Liefde voor Marokko pas over te gaan tot het aanschaffen van een ticket als onze organisatie jou heeft laten weten dat deze geboekt kan worden. Liefde voor Marokko draagt geen verantwoordelijkheid voor een vroegtijdige aanschaf van het vliegticket of het niet afsluiten van een annuleringsverzekering. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor de benodigde reisdocumenten (visa) en is ook zelf verantwoordelijk voor het wel of niet laten vaccineren.
 • Liefde voor Marokko is niet aansprakelijk voor de gevolgen die ontstaan door het in het bezit hebben van stoffen of goederen die volgens de wetten van Nederland en of in het gastland verboden zijn.
 • Eventuele klachten over de uitvoering van de reis die het niveau van aan- of opmerking overschrijden, dienen onmiddellijk en duidelijk op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond kenbaar te worden gemaakt bij de vertegenwoordiger van Liefde voor Marokko.

Verplichtingen reiziger

 • De Reiziger dient zich als een redelijk handelend Reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de Reis Liefde voor Marokko en de Reisdienstverleners op te volgen.
 • Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een Reiziger overlast veroorzaakt, heeft Liefde voor Marokko het recht de Reiziger de verdere deelname aan de Reis of Reisdienst gedeeltelijk of geheel te ontzeggen. De Reiziger heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de Reiziger.
 • Alvorens over te gaan tot uitsluiting van deelname wordt de Reiziger eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing gegeven.
 • De Reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend.

Klachten

 • Liefde voor Marokko verstrekt voor aanvang van de Reis de contactgegevens in geval van nood van de organisatie en in voorkomend geval diens lokale vertegenwoordiger.
 • Indien de Reiziger meent dat de Reis non-conform wordt uitgevoerd, dient hij deze non-conformiteit onverwijld, maar in ieder geval tijdens de Reis te melden bij de betrokken Reisdienstverlener zodat deze een oplossing kan vinden. Indien reisleiding van Liefde voor Marokko ter plaatse is dient de klacht tevens onverwijld bij de reisleiding te worden gemeld. Indien er geen reisleiding ter plaatse is dient de klacht tevens duidelijk bij Liefde voor Marokko te worden gemeld. Deze melding kan geschieden per Whatsapp, sms-tekstbericht, telefonisch of op werkdagen onder Nederlandse kantoortijden (9-17u) ook per e-mail. Liefde voor Marokko verstuurt de Reiziger een bevestiging van de melding via hetzelfde medium en per e-mail.
 • Alle klachten die volgens de Reiziger niet of niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de Reis, dienen uiterlijk binnen twee maanden na terugkomst, Schriftelijk en met redenen omkleed bij Liefde voor Marokko te zijn ingediend. Liefde voor Marokko is gehouden binnen een maand na ontvangst van de klacht gemotiveerd te reageren.
 • Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het tweede lid [Melden ter plaatse] van dit artikel kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele prijsverlaging of schadevergoeding, tenzij de belangen van Liefde voor Marokko door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.

Medische disclaimers

De cursus-activiteiten zoals wij die aanbieden zijn niet bedoeld ter vervanging van medische (noodzakelijke) behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts of therapeut.

Extra voorwaarden retreats / huisregels

 • Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.
 • Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
 • Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij geen recht op terugbetaling.
 • Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte retreat of rondreis bij te wonen, is vervanging toegestaan.
 • Liefde voor Marokko heeft het recht de retreat te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Liefde voor Marokko heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 • Liefde voor Marokko heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan de retreate.
 • De cursuslocatie is rookvrij. Buiten op het terras kan gerookt worden.
 • Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Wees respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
 • Liefde voor Marokko heeft haar locatie met zorg gekozen om deelnemers tijdens de retreat een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 • Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Liefde voor Marokko niet opvolgen, kunnen uitgesloten worden van de retreat. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.
 • Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de cursus of retreat uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Liefde voor Marokko.
Neem bij vragen over de algemene voorwaarden contact met ons op.