Privacyverklaring

Liefde voor Marokko, gevestigd in Alkmaar is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens worden in overstemming met de wet en op zorgvuldige wijze verwerkt. Marokko Reizen respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw gegevens strikt vertrouwelijk blijven.

Persoonsgegevens

Liefde voor Marokko verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het gaat daarbij om gegevens zoals voor- en achternaam, geslacht, adres, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer etc.

Doel van de verwerking

Liefde voor Marokko verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • om u te kunnen bellen of e-mailen ten einde onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
  • om goederen en diensten bij u af te leveren
  • voor het afhandelen van uw betaling

Liefde voor Marokko verwerkt ook persoonsgegevens indien voldaan moet worden aan een wettelijke verplichting, zoals gegevens die nodig zijn om belastingaangifte te doen.

Bewaartermijn

Liefde voor Marokko bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Liefde voor Marokko stelt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden beschikbaar ten behoeve van een goede uitvoering van uw reis of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met instanties die uw gegevens verwerken in opdracht van Liefde voor Marokko wordt overeengekomen dat deze gegevens in absolute vertrouwelijkheid opgeslagen worden en dat zij verwijderd worden na afloop van uw reis.

Liefde voor Marokko maakt geen gebruik van cookies.

Inzagerecht

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen door een verzoek daartoe te doen via email of brief aan Liefde voor Marokko.

Beveiliging

Liefde voor Marokko neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik en verlies tegen te gaan. Mocht u des ondanks de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Nieuwsbrief

Liefde voor Marokko verzamelt gegevens waaronder uw naam en e-mailadres. Wanneer u zich op de nieuwsbrief abonneert of klant bij Liefde voor Marokko bent, worden uw gegevens gebruikt om u de digitale nieuwsbrief toe te sturen.

Bent u nog geen klant dan verwerkt Liefde voor Marokko uw gegevens voor zover u ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik c.q. versturing van de nieuwsbrief. Bent u reeds klant dan stuurt Liefde voor Marokko u een nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming.
Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat u zich afmeldt. Afmelden kan onderaan iedere nieuwsbrief.
Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt Liefde voor Marokko gebruik van een extern mailprogramma (Mailchimp).

Klachten

Liefde voor Marokko wijst u tevens op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens

Liefde voor Marokko
t.a.v. Caroline Cornelisse
info@liefdevoormarokko.nl
06-39593119